Terapia uzależnienia w Szpitalu w Morawicy ma wieloletnią tradycję. Wraz z zapotrzebowaniem na leczenie odwykowe powstawały nowe Oddziały.

Już w 1964 roku Szpital w Morawicy przejął jako swój Oddział, dotychczasowy Zakład Leczenia Odwykowego dla Alkoholików w Sancygniowie. Na bazie tego zakładu utworzono w Szpitalu Oddział XII Odwykowy.

W 1983 roku oddany został do eksploatacji Oddział XIII Odwykowy, który wybudowano i wyposażono z funduszu Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych wprowadzano sukcesywnie jako nową metodę leczenia alkoholizmu psychoterapię. W ramach wprowadzania nowych metod leczenia pracownicy oddziałów odwykowych rozpoczęli udział w szkoleniach organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień Fundacji Stefana Batorego.

Zapraszano również autorytety reprezentujące nowe nurty leczenia uzależnienia od alkoholu. Wśród osób zaproszonych do Szpitala w Morawicy znaleźli się Max Weissman, Claudia Blackbern, Jerzy Mellibruda, Bogusław Habrat, Ewa Woydyłło, Wanda Sztander, Anna Dodziuk i inni.

Od 1 stycznia 1993 roku utworzono w Oddziale V (kobiecym psychiatrycznym) Pododdział Odwykowy dla Kobiet. Od początku istnienia tego pododdziału podstawową metodą leczenia uzależnienia była psychoterapia. 14 marca 1995 roku Pododdział przemianowano na Oddział Odwykowy Kobiecy XI.  Oddział otrzymał nową siedzibę w wyremontowanym zabytkowym pawilonie zwanym „Dworkiem”.

Poradnia Leczenia Uzależnień (dawniej -Ośrodek Konsultacji i Rehabilitacji Uzależnień) Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy z siedzibą w Kielcach powstała w 1994 roku na bazie działalności Klubu Abstynenta „Raj”. Utworzenie Przychodni  zostało podyktowane koniecznością stworzenia bazy dla prowadzenia terapii ambulatoryjnej (pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji), dla realizacji programów rehabilitacyjnych jako kontynuacja leczenia poszpitalnego, oraz umożliwienia korzystania z terapii rodzinom osób uzależnionych od alkoholu. Należy podkreślić, iż od momentu powołania Przychodni podstawową metodą terapeutyczną stała się psychoterapia. W tamtym czasie nie było w Kielcach innej placówki realizującej całościowy program terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Działalność w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu realizowania przez jednostki Szpitala w Morawicy była i jest aktualnie motorem napędowym do przemian w lecznictwie odwykowym na terenie Województwa Świętokrzyskiego.