1. Dotacja przyznana  przez Województwo Świętokrzyskie pn. „ Zakup materiałów i wyposażenia w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku wg umowy 24/D/2020 z dnia 20 marca 2020 r.  w wysokości 109.000,00 złotych

2. Dotacja przyznana przez Ministerstwo Sprawiedliwości - na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

wg Umowy nr DFS-III.7211.157.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w wysokości: 239.500,00 złotych

3. Umowa darowizny nr 37/2020-K, na podstawie protokołu decyzji
w sprawie pomocy finansowej nr 05_2020_K_14.04.2020 
zawarta w dniu 14 kwietnia 2020 r. w Warszawie, z: 

„Fundacją TVN nie jesteś sam” z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014124, NIP: 5213157461, REGON: 017304971
 w wysokości 100 000,00 złotych.

  1. Nazwa Beneficjenta:Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Nr. projektu RPSW.09.02.02-26-0009/20

Tytuł projektu:

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w Województwie Świętokrzyskim”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania : 487 100,00 zł

Wkład własny:            101 217,77,00 zł

Łącznie:                           588 317,77 zł