.

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

..

POLITYKA JAKOŚCI

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, realizującym świadczenia medyczne w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień

Naszą wizją jest:

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy – lider na rynku świadczeń w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez realizację misji, jaką jest:

Wysoka jakość świadczeń medycznych w zakresie opieki nad pacjentem oraz stały rozwój Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Dla wypełnienia misji opracowano strategię, której głównymi celami są:

I. Stały rozwój poprzez doskonalenie świadczonych usług medycznych i wszystkich procesów
II. Utrzymanie i wzmocnienie zaufania Pacjentów, ich rodzin i innych stron zainteresowanych
III. Stała poprawa warunków pobytu Pacjentów oraz warunków pracy personelu
IV. Wzajemnie korzystna współpraca z dostawcami, partnerami i innymi stronami zainteresowanymi

Cele strategiczne osiągniemy poprzez:

1) przestrzeganie Praw Pacjenta i zapewnienie Pacjentom bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno – terapeutycznym
2) spełnienie wymagań Pacjentów oraz podejmowanie starań aby wykraczać ponad Ich potrzeby i oczekiwania, poprzez monitorowanie satysfakcji pacjentów
3) spełnienie obecnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań naszych najważniejszych Interesariuszy
4) stałe kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia spełnienia obecnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań pacjentów
5) doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
6) utrzymywanie wspólnych wartości i etycznego zachowania
7) wspieranie zaangażowania w jakość
8) zapewnienie pracownikom niezbędnych zasobów i umożliwienie szkoleń
9) promowanie współpracy w całym zakładzie
10) ułatwienie otwartej dyskusji i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
11) uznawanie i docenianie udoskonaleń
12) zwiększenie zaangażowania kierownictwa i pracowników w działania doskonalące procesy
13) zawieranie umów z dostawcami, którzy dostarczają usługi i wyroby wysokiej jakości


Zobowiązuję się zapewnić niezbędne środki i zasoby do realizacji niniejszej polityki oraz spełnienia wymagań. Kadrę kierowniczą i wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie wyznaczonych zadań, stosownie do pełnionych funkcji. Zobowiązuję również do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

wydanie z dnia 29.01.2020r.


p.o. Dyrektora
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy
Ewa Piecewicz

15.12.2021r.