Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu

Problem uzależnienia jednego z członków rodziny oddziałuje na cały system rodzinny. Pracując z parą w lecznictwie odwykowym zwraca się szczególną uwagę na problem uzależnienia i jego sposób leczenia, sytuację życiową pary oraz współwystępujące inne problemy zdrowotne. Cele programu skoncentrowane są wokół trzech poniższych zagadnień:

-              Wspieranie pary w odnalezieniu się w sytuacji leczenia osoby uzależnionej.

-              Rozpoznanie mechanizmów podtrzymujących uzależnienie i współuzależnienie oraz tych, które sprzyjają procesom zdrowienia.

-              Poprawa funkcjonowania pary oraz rodziny jako całości, w tym dzieci.

Krótkoterminowa terapia par obejmuje 8 do 10 spotkań. Sesje odbywają się raz na dwa tygodnie. Program terapeutyczny obejmuje następujące etapy:

Etap diagnostyczno – motywujący.

1. Konsultacja pary: diagnoza problemowa, określenie celów, uzgodnienie i urealnienie oczekiwań małżonków lub partnerów wobec siebie.

2. analiza źródeł motywacji i wzmacniania gotowości do wspólnego działania. Wspieranie abstynencji.

Etap rozpoznawania problemów oraz wprowadzania zmian.

3. Odkrywanie i wzmacnianie zasobów pary.

4. Poprawa komunikacji w parze i rodzinie.

5. Zmiana wzorców komunikowania się.

6. Role rodzicielskie – jak wspierać siebie w byciu wystarczająco dobrym ojcem i/lub matką.

7. Intymność w parze.

Etap kończenia terapii krótkoterminowej.

8. Spojrzenie na ostatnie tygodnie zmiany i krok w przyszłość.

Pacjent uzależniony jest zobowiązany do równoległego uczestnictwa w terapii uzależnień, a w przypadku osób uzależnionych, które ukończyły program możliwa jest terapia par bez dodatkowych zajęć terapii uzależnienia.

Program realizują specjaliści psychoterapii uzależnień.