ALKOHOL

Mówiąc o alkoholu możemy wyróżnić kilka sposobów jego używania:

 1.  Picie ryzykowne – czyli picie nadmiernych ilości alkoholu, ale jednorazowo oraz w określonym przedziale czasowym. Nie pociąga to za sobą negatywnych konsekwencji, można jednak przyjąć, że przy dalszym spożywaniu alkoholu w taki sposób, niewątpliwie się one pojawią.
 2. Picie szkodliwe – jest to taki sposób picia, który powoduje już szkody zdrowotne., fizyczne albo psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne. Nie występują jednak objawy mogące potwierdzić uzależnienie od alkoholu. Aby rozpoznać takie picie, powinno się ono utrzymywać przez co najmniej miesiąc lub występować w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcy.
 3. Okazjonalne upijanie się – to wypijanie jednorazowo (choćby okazjonalnie) dużych dawek alkoholu. Przypisuje się mu odpowiedzialność za niektóre szkody zdrowotne oraz społeczne.
 4. Uzależnienie od alkoholu – następstwo długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu. Picie uzyskuje zdecydowane pierwszeństwo nad innymi zachowaniami. 

O uzależnieniu możemy mówić, kiedy pojawiają się symptomy kliniczne uzależnienia. Według 10 wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
(ICD-10) o uzależnieniu mówimy wówczas, gdy w przeciągu ostatniego roku wystąpiły co najmniej trzy z poniższych objawów:

 • silna potrzeba („głód”) lub poczucie przymusu picia alkoholu
 • subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachować     związanych z piciem alkoholu (dot. ilości, częstotliwości oraz rozpoczynania picia)
 • obecność fizjologicznych objawów odstawienia, występujących przy próbach     przerwania lub ograniczenia spożywania alkoholu. Przyjmowanie tej samej bądź     innej substancji w celu złagodzenia objawów abstynencyjnych
 • występowanie zjawiska tolerancji polegającego na przyjmowaniu coraz większych     dawek alkoholu w celu osiągnięcia tego samego efektu, co poprzedni przy     mniejszych dawkach
 • postępujące zaniedbywanie innych przyjemności i zainteresowań na rzecz     zdobywania alkoholu, picia oraz odwracania następstw picia
 • picie alkoholu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych, społecznych), które mają związek z piciem

CZY JESTEM UZALEŻNIONY OD ALKOHOLU?


Test MAST

Udzielenie co najmniej 5 twierdzących odpowiedzi na pytania zawarte w skróconej wersji testu MAST (BMAST) jest, zdaniem niektórych badaczy, wystarczającym kryterium do rozpoznania uzależnienia od alkoholu. Pytania te brzmią:

 1. Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi?
 2. Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie nie mieści się w normie?
 3. Czy kiedykolwiek brałeś udział w spotkaniu Anonimowych Alkoholików?
 4. Czy straciłeś kiedykolwiek przyjaciela lub dziewczynę z powodu picia?
 5. Czy miałeś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu?
 6. Czy z powodu picia zaniedbałeś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne lub opuściłeś pracę kilka dni pod rząd?
 7. Czy miałeś kiedykolwiek delirium tremens (majaczenie alkoholowe), nasilone drżenia czy po nadużyciu alkoholu słyszałeś głosy lub widziałeś nieistniejące rzeczy?
 8. Czy z powodu picia zwracałeś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę?
 9. Czy przebywałeś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia?
 10. Czy byłeś kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub czy kiedykolwiek prowadziłeś pojazd po wypiciu alkoholu?