INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO:

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623 /

Nazwa jednostki organizacyjnej:
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Jednostka wykonuje działalność  związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące , polegające na   uruchamianiu  i stosowaniu urządzeń wytwarzających  promieniowanie jonizujące   zgodnie  z  DECYZJĄ  Nr NHR.9026.2.6.2020 z dnia 08.07.2020 r. Świętokrzyskiego  Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
Jednostka prowadzi kontrolę  narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz.U z  2005 poz.168/ - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy:  20mSv/rok; - ogół ludności: 1mSv/rok. /


Uwaga :  na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek  stwierdza się , że działalność  w minionych 12  miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie  ludzi i środowisko .  Pracownia  Diagnostyki Obrazowej  nie uwalnia do  środowiska substancji promieniotwórczych.