Morawica, 01.06.2021r.

Brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej

    Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku [tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 849] 

 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

 w Morawicy

informuje, że zamierza dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, których leczenie w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym zakończono w 2000 roku, w związku z upływem obligatoryjnego okresu jej przechowywania.

Wobec powyższego istnieje możliwość wydania za pokwitowaniem uprawnionym podmiotom /pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym bądź upoważnionym przez nich osobom / przedmiotowej dokumentacji w terminie do dnia 31.08.2021 roku.

    Osoby zainteresowane proszone są o wstępny kontakt telefoniczny z Działem Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu lub Archiwum Zakładowym ŚCP:

nr tel. 41 3641317 lub 41 3641293 w dni powszednie w godz. 7.00 – 14.35

Zmiana dotychczasowej siedziby komórki:
 Poradnia Leczenia Uzależnień

Aktualny adres:

25-345 Kielce, ul. Szczecińska 40

tel. 413457346

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Od dnia 18.05.2020 istnieje możliwość wykonania odpłatnych badań laboratoryjnych. W związku z tym prosimy o telefoniczny kontakt z Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w celu ustalenia daty i godziny pobrania materiału.

Tel. 41 364 13 19

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH od 02.12.2020 r.