mgr inż. Tadeusz Wierzbiński tel. (41)3641360

 

W strukturze organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy jest to stanowisko jednoosobowe, które podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Pracownik tej komórki (symbol komórki OIN) jest zatrudniony na 1/2 etatu i wykonuje swoją prace trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek od godz. 7.00-14.00, środa od godz. 7.00-14.00, piątek od 7.00-12.00.

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy :
 • rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
 • przestrzeganie obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy wobec wszystkich pracowników,
 • dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narażać pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy informacji prawnie chronionych, służbowej i gospodarczej,
 • właściwie odnosić się do przełożonych, współpracowników i pacjentów, mając na względzie w szczególności zasady współżycia społecznego, kultury osobistej, nadrzędności podstawowych interesów pracodawcy nad interesami partykularnymi, apolityczności w procesie pracy, poszanowania prawa do odmienności poglądów i wyznania oraz poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Niezwłocznie ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.
 1. Pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy, powierzonych mu pomieszczeń, ich wyposażenia, narzędzi oraz do uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do:
 • właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających informacje prawnie chronione, służbowe lub gospodarcze oraz druków ścisłego zarachowania i pieczęci,
 • zamknięcia pomieszczeń, w których pracuje, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien i otworów wentylacyjnych,
 • sprawdzenia czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, które powinny być wyłączone, w tym grzejniki i grzałki oraz czy te urządzenia zostały odłączone od sieci,
 • sprawdzenia czy nie pozostały żarzące się niedopałki papierosów lub inne potencjalne źródła pożaru albo niezabezpieczone środki żrące lub trujące,
 • sprawdzenia czy włączone zostały systemy sygnalizacji lub zabezpieczenia stosowane w zakładzie pracy,
 • utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy.

 

 1. Do zasadniczych obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy :
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania  przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola(co najmniej raz na trzy lata) ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Dyrektora Planu Ochrony Informacji Niejawnych w ŚCP, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowania jego realizacji, prowadzenia szkoleń  w zakresie ochrony informacji niejawnych, prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących zadania zlecone, które posiadają  uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób którym  odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 

 1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje dodatkowe zadania jako Inspektor ds. Obronności. Inspektorowi ds. Obronności podlega magazynier, magazyn obronny(OBR) i magazyn obrony cywilnej(MOC). Zasadnicze zadania wykonywane w zakresie obronności to:
 • znajomość aktów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i obrony cywilnej oraz bieżące wprowadzanie ich w życie w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na podstawie wytycznych instytucji nadrzędnych i kontrolujących, współdziałających oraz poleceń i zarządzeń Dyrektora ŚCP,
 • planowanie, koordynacja i realizacja zadań obronnych i mobilizacyjnych przydzielonych dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na czas mobilizacji i wojny oraz na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń (zdarzeń) we współdziałaniu z kompetentnymi w tych sprawach instytucjami,
 • opracowywanie dokumentacji planistycznej zgodnie z przydzielonymi dla ŚCP zadaniami obronnymi i obrony cywilnej oraz bieżące jej aktualizowanie,
 • planowanie i realizacja szkolenia obronnego i specjalistycznego z poszczególnymi strukturami i komórkami organizacyjnymi Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, w celu przygotowania ich do realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej, udział w odprawach, naradach, szkoleniach, ćwiczeniach, treningach itp. organizowanych przez instytucje nadrzędne i współdziałające,
 • nadzór nad gospodarką magazynową oraz nad pracą magazyniera rezerw własnych i sprzętu obrony cywilnej.
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób (pracowników ŚCP) podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP, a w szczególności posiadających przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, reklamowanych od pełnienia czynnej służby wojskowej we współpracy z DKS, posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do formacji OC,
 • rzetelne, prawidłowe i terminowe prowadzenie sprawozdawczości i załatwianie korespondencji,
 • przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej i służbowej,
 • popularyzacja i upowszechnianie tematyki obronnej wśród pracowników Szpitala,
 • doskonalenie swojej wiedzy fachowej metodą samokształcenia z dziedziny obronności i obrony cywilnej,
 • przestrzeganie obowiązującego prawa, regulaminów zarządzeń i procedur obowiązujących w tutejszym szpitalu,
 • wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, związanych z funkcjonowaniem ŚCP w Morawicy, a nie ujętych w niniejszym regulaminie porządkowym.

 

 1. Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Kierownik Kancelarii (KA) tylko w zakresie zdań dodatkowych.

 

Dodatkowe zadnia Kierownika Kancelarii(KA) to zadania w zakresie :

 

 • przyjmowania, rejestrowania i kierowania obiegiem dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” przychodzących i wychodzących z ŚCP zgodnie z „Instrukcją dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ”zastrzeżone” w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy”,
 • przekazywania po zarejestrowaniu otrzymanych dokumentów o klauzuli „zastrzeżone do przechowywania w kancelarii Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • przechowywania i udostępniania dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” w zakresie działania Stałego Dyżuru po ogłoszeniu stanów nadzwyczajnych,
 • udostępniania dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” osobom uprawnionym i tylko w zakresie wykonywanego przez te osoby zadania,
 • ewakuacji dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” w sytuacji zagrażającej utratą lub zniszczeniem tych dokumentów w tym w szczególności w stanach nadzwyczajnych.

 

 1. Inspektorowi ds. Obronności podlega bezpośrednio magazynier zatrudniony na umowę zlecenie.

Podstawowe zadania magazyniera, to zadania w zakresie:

 • należytej dbałości o stan ilościowy i jakościowy przechowywanego sprzętu i materiałów w magazynie, w tym prowadzenia corocznej inwentaryzacji,
 • prowadzenia na bieżąco konserwacji sprzętu,
 • przestrzegania terminów rotacji,
 • znajomości przepisów i prowadzenia dokumentacji,
 • zabezpieczenia magazynu przed włamaniem,
 • zabezpieczenia magazynu w odpowiedni i sprawny sprzęt p/poż. ,
 • zapewnienia w magazynie i w jego otoczeniu porządku,
 • przechowywania sprzętu na odpowiednich podestach i regałach,
 • zabezpieczenia przechowywanego sprzętu na regałach w odpowiednie opakowanie zabezpieczające przed światłem i kurzem.

W razie włamania do magazynu magazynier wykonuje następujące czynności:

 • zabezpiecza ślady włamania,
 • powiadamia natychmiast policję i Dyrektora ŚCP i Inspektora ds. Obronności,
 • po wykonanych czynnościach przez policję dokonuje inwentaryzacji sprzętu w magazynie i ustala jego stan techniczny i ilościowy.

 

UWAGAWszelkie prace wymagające naprawy technicznej magazynu na zewnątrz i wewnątrz zgłasza do Kierownika Działu Technicznego poprzez Inspektora ds. Obronności. Raz w miesiącu lub w razie takiej potrzeby informuje Inspektora ds. Obronności o niedociągnięciach i uwagach w zakresie przechowywanego sprzętu i stanu technicznego magazynu.