INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2022

1. Dotacja na realizację zadania pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)"
wg Aneksu Nr 7 do umowy Nr 39/D/2019 z dnia 8 października 2019 r.
Zadanie zostanie dofinansowane w roku 2022 ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości nie przekraczającej kwoty 358 923,00 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2022r.

2. Dotacja na realizacje zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy
(modernizacja kotłowni i sieci CO i wykonanie instalacji fotowoltaicznej) " wg Aneksu Nr 2 do umowy Nr 43/D/2021 z dnia 6 października 2021 r.
Zadanie zostanie dofinansowane w roku 2022 ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości nie przekraczającej kwoty 1 050 204,92 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2022 r.

3. Dotacja na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy"
wg Aneksu Nr 1 do umowy Nr 17/D/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Zadanie zostanie dofinansowane w roku 2022 ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości nie przekraczającej kwoty 42 500,00 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2022r.

INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH DO REALIZACJI W 2021

1. Dotacja pn. „Rozwój infrastruktury ŚCP w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi" wg umowy nr 31/D/2019 z dn. 15.07.2019r.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 553.019,61 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2021r.
       
2. Dotacja pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)" wg umowy nr 39/D/2019 z dn. 16.12.2019r.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 105.414,00 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2021r.

3. Dotacja pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" wg umowy nr 9/D/2021 z dn. 15.03.2021r.   

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości:  19.975,20 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2021r.

4.Dotacja pn. „Modernizacja urządzeń technologicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy" wg umowy nr 49/D/2020 z dn. 30.09.2020r.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości:  519.000,00 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2021r.

5. Dotacja pn. „Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym - Dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno -Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy"  wg umowy nr 28/D/2021 z dnia 10.05.2021r.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 389.000,00 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2021r.


6. Dotacja pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (modernizacja kotłowni i sieci CO i wykonanie instalacji fotowoltaicznej) UM"  wg umowy nr 43/D/2021

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 12.295,08 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2021r.

7. Dotacja pn. „Dofinansowania kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w ŚCP w Morawicy" wg umowy nr 26/D/2021

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 35.000,00 zł. Termin wykorzystania dotacji: 31.12.2021r.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH - 2020

1. Dotacje pn. „Zapewnienie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz wodę budynków szpitalnych ŚCP przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach” wg umowy nr 3/D/2020 z dnia 11 lutego 2020 r.
       
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 40.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 15.350,00 zł.
       
2. Dotacja pn. „Dostosowanie oddziału A1 na oddz. Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu oraz pomieszczeń po |Dziale  Fizjoterapii na pomieszczenia z przeznaczeniem na Dział Dokumentacji, Statyski Medycznej i Marketngu" wg umowy nr 34/D/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 209.360,00 zł oraz ze środków własnych 122.640,00 zł.

3. Dotacja pn. „Malowanie II kliniki psychiatrii (parter i piętro) oraz części Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach" wg umowy nr 35/D/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 300.597,00 zł. oraz ze środków własnych 77.627,76 zł.

4. Dotacja pn. „Modernizacja urządzeń technologicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy" – dokumentacja projektowa wg umowy nr 49/D/2020 z dnia 30 września 2020 r.
       
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości:  29.274,00 zł oraz ze środków własnych 5166,00 zł.

5. Dotacja pn. „Rozwój infrastruktury ŚCP w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi" – zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu przeciwdziałania i zwalczania Covid-19  wg umowy nr 31/D/2019 z dnia 15 lipca 2019r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości:  159.000,00 zł.

6. Dotacja pn. „Rozwój infrastruktury ŚCP w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi - budowa budynku szpitalnego z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego" - roboty ogólnobudowlane wg umowy nr 31/D/2019 z dnia 15 lipca 2019r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 91.000,00 zł.

7. Dotacja pn. „Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne" wg umowy nr 9/D/2020 z dnia 6 marca 2020 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 12.991,25 zł.

8. Projekt pn. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego InPlaMed WŚ
 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Priorytet inwestycyjny 2c) wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Dotacja pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” wg umowy nr 39/D/2019 z dnia 08 października 2019 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości: 18.662,00 zł.

9. Dotacja pn. „Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców" - Zarządzenie nr 127/2019/DEF

Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach w wysokości: 27.189,89 zł.

10. Dotacja pn. „Dofinansowanie usług szkoleniowych dla pracowników Działu Technicznego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach" wg umowy z dn. 28 maja 2020 r.

Zadanie zostało dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy w wysokości: 7313,60 zł.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH - 2019

1. Dotacja pn. „Zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” wg umowy nr 7/D/2019 z dnia 31.01.2019 roku.

  • zakup aparatu USG w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy dofinansowany został ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 55.165,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie: 9.735,00 zł.

 2. Dotacja pn. „Modernizacja części sieci centralnego ogrzewania w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” wg umowy Nr 8/D/2019 z dnia 31.01.2019 roku.

  • wykonanie dokumentacji projektowej
  • roboty budowlane

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 300.000,00 zł oraz ze środków własnych  w kwocie: 103.273,13 zł.

3. Dotacja pn. "Modernizacja dachu w Pawilonie A Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy" wg umowy Nr 36/D/2019 z dnia 30.08.2019 roku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 94835,00 złotych oraz ze środków własnych  w kwocie: 67264,29 zł.

4. Dotacja pn. "Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy" wg umowy Nr 46/D/2019 z dnia 18.10.2019 roku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 9356,00 zł.